Zebranie z rodzicami – 12.11.2019 r., godz. 16.00

4 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
z dnia 4 listopada 2019 r.

W sprawie: zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lubatowej

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
(Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lubatowej,
odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 – na jadalni szkolnej.
§ 2. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami – w salach lekcyjnych.
§ 3. Za przygotowanie merytoryczne spotkań w klasach odpowiedzialni są wychowawcy poszczególnych klas.
§ 4. Obecność wszystkich nauczycieli podczas zebrania ogólnego oraz w czasie trwania spotkań z wychowawcami – jest obowiązkowa.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.