Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

18 maja 2020 r.

Od poniedziałku 18 maja 2020 roku dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych w Przedszkolu w Lubatowej.

Placówka została przygotowana na przyjęcie dzieci zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczona zostaje liczebność grup przedszkolnych. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku chęci skorzystania z opieki przedszkolnej rodzice zobowiązani są do wypełnienia poniższej Karty pobytu dziecka w przedszkolu.

Karta pobytu dziecka w przedszkolu – COViD-19

Wicedyrektor szkoły

Beata Najbar

 

 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa

 w Przedszkolu w Lubatowej

w czasie epidemii koronawirusa

 

1. Cele procedur:

 • zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu,
 • zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących bezpieczny pobyt dzieci i pracowników,
 • ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola podczas epidemii.

2. Zakres procedury:

 • procedurze podlegają zasady organizacji opieki i funkcjonowania przedszkola.

3. Osoby podlegające procedurze:

 • procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi, kuchni, dzieci i rodziców.

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) -art. 68 ust. 1 pkt 3,art. 102 ust. 1 pkt 6.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) -§ 2.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 marca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14marca 1985r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.322, 374 i 567).

 

Procedura I

dotycząca organizacji opieki i funkcjonowania przedszkola:

 • Korzystanie z opieki przedszkola w pierwszej kolejności przez dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Przebywanie jednej grupy dzieci na stałe w jednej sali.
 • Przebywanie jednej grupy dzieci na placu zabaw.
 • Ograniczenie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Ograniczenie liczby dzieci w grupie do 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego zwiększenie liczby dzieci-nie więcej niż o 2.
 • Zapewnienie minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, która nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i jednego opiekuna.
 • Usunięcie z sali przedmiotów i sprzętu, którego nie można skutecznie dezynfekować, pozostały sprzęt systematycznie podlega dezynfekcji.
 • Kontakt osób z zewnątrz odbywa się tylko drogą telefoniczną, mailową lub dzwoniąc domofonem.
 • Ograniczanie do niezbędnego minimum przebywania osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki, dezynfekcja rąk).
 • Opracowany szybki sposób komunikacji z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka.
 • Regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany sprzęt na placu zabaw. W przypadku niemożności dokonania tej czynności sprzęt należy oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 • Przebywanie dzieci wyłącznie na terenie przedszkola (budynek, plac zabaw). Zakaz wychodzenia poza teren przedszkola.
 • Monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje.
 • Wyznaczenie sali zajęć logopedycznych jako pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Do placówki powinni przychodzić wyłącznie zdrowi nauczyciele i inni pracownicy.

 

Procedura II

dotycząca Rodziców

Rodzice/Opiekunowie, którzy będą chcieć skorzystać z opieki przedszkola w czasie epidemii koronawirusa:

 • powiadamiają o tym dyrektora przedszkola,
 • wypełniają Kartę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie epidemii (druk dostępny w przedszkolu i na stronie internetowej szkoły) i przekazują ją dyrektorowi,
 • przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • zaopatrują swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,
 • do przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola należy angażować upoważnione osoby, które nie przekroczyły 60 roku życia, mieszkające w tym samym domu, aby ograniczyć kontakt z osobami trzecimi,
 • nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych oraz lekarza,
 • regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślają, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 • zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętają, że także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu,
 • wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów,

zabawek, napojów, słodyczy, plecaków. Dzieci nie zabierają do domu żadnych  wykonanych przez siebie prac,

 • rodzic jest zobowiązany do każdorazowego dezynfekowania rąk i zasłaniania ust maseczką na terenie przedszkola.

 

Procedura III

dotycząca przyprowadzania i odbioru dzieci

 • Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Przed wejściem zadzwonić domofonem i czekać na otwarcie.
 • Przyprowadzający dziecko ma zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5m.
 • Rodzic przyprowadzając dziecko wchodzi do wiatrołapu i wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. W holu przedszkola przekazuje dziecko pod opiekę pomocy nauczyciela.
 • Pomoc nauczyciela rano przejmuje opiekę nad dzieckiem w holu przedszkola, dokonuje pomiaru temperatury dziecka i po wizycie w szatni zaprowadza je do sali zajęć. Po południu przekazuje dziecko w ręce rodzica w drzwiach przedszkola.
 • Podczas odbioru dziecka z przedszkola należy zadzwonić domofonem i czekać na dziecko przed wejściem.
 • Rodzic wyraża na piśmie zgodę na dokonanie pomiaru temperatury. Po otrzymaniu wyniku powyżej 37˚C przedszkole na prawo odmówić przyjęcia dziecka.
 • Dziecko z symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Nauczyciel informuje telefonicznie rodzica, który ma obowiązek odebrania dziecka najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż do 60 minut od powiadomienia. W przypadku niemożności kontaktu z rodzicem dyrektor przedszkola informuje właściwe organy. Do momentu odebrania dziecka przez rodzica, dziecko przebywa w sali izolacji pod opieką pomocy nauczyciela.
 • Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 6.30 – 8.00.

 

 

Procedura IV

 dotycząca pracowników przedszkola

Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej-jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, ewentualnie przyłbice.

Opiekunowie dzieci i pozostali pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący minimum 1,5 m.

 

Nauczyciel

 • Nauczyciel organizuje zajęcia opiekuńcze oraz wybrane formy zajęć z grupą dzieci z zachowaniem dystansu społecznego.
 • W każdej grupie zajęcia prowadzi 2 nauczycieli przez cały tydzień.
 • W sali przebywa również pomoc nauczyciela.
 • Praca dydaktyczna pozostaje na zasadach nauki zdalnej.
 • Zajęcia języka angielskiego oraz religii są prowadzone w sposób zdalny.
 • Zajęcia specjalistyczne mogą odbywać się w sposób stacjonarny w przedszkolu za zgodą rodziców.
 • Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Organizuje wyjścia na plac zabaw tak, by aby dzieci z innych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 • Organizuje dziecku miejsce do spania z zachowaniem dystansu pomiędzy leżaczkami. Po zakończeniu odpoczynku leżaczki należy zdezynfekować.
 • Nauczyciel usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze- należy je systematycznie dezynfekować.
 • Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu napojów, jedzenia, słodyczy, zabawek i plecaków. Przedszkole zapewni dzieciom możliwość napicia się wody, herbaty lub kompotu.
 • Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i dezynfekcji.
 • Rezygnacja z mycia zębów przez dzieci w przedszkolu.
 • Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, należy skontaktować się z rodzicem i poprosić o zabranie dziecka do domu.
 • Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Obserwuje w ciągu dnia, czy dziecko nie przejawia objawów chorobowych. Jeżeli je zauważy, niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów.
 • Przestrzega wytycznych dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców/opiekunów.

 

Pomoc nauczyciela

 • Do obowiązków pomocy nauczyciela należy umycie i zdezynfekowanie po każdym użyciu zabawek lub innych pomocy, blatów stolików w sali zajęć.
 • Pomoc nauczyciela rano przejmuje opiekę nad dzieckiem w holu przedszkola, przekazuje rodzicowi oświadczenie i dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Po wizycie w szatni zaprowadza dziecko do sali zajęć. Po południu przekazuje dziecko w ręce rodzica w drzwiach przedszkola.
 • Pomoc nauczyciela pomaga podczas posiłków, nalewa dzieciom zupę z wazy przy stoliku, roznosi posmarowane kanapki i nałożone na talerzach drugie danie oraz kompot.
 • Sprawuje opiekę nad dzieckiem w sali izolacji.
 • Dba, aby dziecko obowiązkowo umyło ręce w łazience obok szatni rano przed wejściem do sali zajęć i przed opuszczeniem przedszkola.

 

Personel sprzątający

 • Nie może kontaktować się z dziećmi ani z personelem opiekującym się dziećmi.
 • Wykonuje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, korytarzy, schodów, łazienek. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach po zakończonych zajęciach.
 • Na bieżąco dezynfekuje toalety.
 • Po opuszczeniu sali przez wszystkie dzieci dezynfekuje wykładzinę.
 • Prowadzi rejestr przeprowadzanych dezynfekcji na terenie placówki i placu zabaw.
 • Ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Dba, aby drzwi do przedszkola były zamknięte na klucz.
 • Po każdorazowym korzystaniu z placu zabaw przez dzieci czyści sprzęt z użyciem detergentu lub dezynfekuje.
 • Dba, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu do holu przedszkola oraz zakładali rękawiczki, zakrywali usta i nos.

 

Pracownicy kuchni i intendent

 • Nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • W stołówce, obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, pracownicy przestrzegają w szczególny sposób zasad higieny osobistej, zachowują odległość stanowisk pracy, szczególną uwagę zwracają na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Dbają o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z dostawcami produktów spożywczych.
 • Podczas odbioru towaru pracownik kuchni ma obowiązek zasłaniania ust maseczką i zakłada rękawiczki jednorazowe.
 • Zachowują bezpieczną odległość podczas pracy.
 • Wszystkie produkty spożywcze w opakowaniach należy dezynfekować, a owoce i warzywa myć pod ciepłą wodą.
 • Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Organizują bezpiecznie korzystanie z posiłków w jadalni w turach, czyli każda grupa oddzielnie.
 • Na stolikach powinny znajdować się serwetki papierowe.
 • Panie w kuchni robią dzieciom kanapki, nakładają drugie danie, kroją mięso oraz warzywa.
 • Nauczyciel, pomoc nauczyciela nalewa dzieciom zupę z wazy przy stoliku.
 • Nauczyciel, pomoc nauczyciela roznosi posmarowane kanapki i nałożone na talerzach drugie danie oraz kompot.
 • Po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę należy zdezynfekować blaty stolików, krzesełka, klamki, drzwi, włączniki światła.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60OC lub je wyparzać.
Posiłki I grupa II grupa
Śniadanie 8.30 9.00
Obiad 11.30 12.15

Procedura V

dotycząca postępowania na wypadek objawów zakażenia koronawirusem

 

 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Umieszczenie w wyznaczonym miejscu potrzebnych numerów telefonów (stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych).
 • Ustalenie listy osób przebywających w przedszkolu w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Wszyscy pracownicy oraz rodzice dzieci będących pod opieką przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa w przedszkolu w czasie epidemii oraz stosowania zawartych w niej zasad.