UWAGA! Zmiana sposobu wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) i szkołach od stycznia 2021 roku

21 stycznia 2021 r.

Zmiana sposobu wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie
w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych)
i szkołach
od stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za usługi wychowawczo-opiekuńcze w przedszkolu przekraczające podstawę programową oraz za wyżywienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu i szkole będą wnoszone „z dołu” na konto bankowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po okresie rozliczeniowym, a nie jak do tej pory „z góry” za dany miesiąc. Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko/uczeń korzysta z usług opiekuńczych lub żywieniowych.

Począwszy od miesiąca lutego 2021 r. rodzice będą dokonywać płatności wyłącznie
drogą elektroniczną. Każdy rodzic otrzyma z placówki przedszkolnej lub szkoły informację o wysokości opłat do 4 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym za ubiegły miesiąc.

W związku z charakterem tych opłat, jako publiczno-prawne i regulowane „z dołu”, placówka będzie naliczać opłaty za wyżywienie i opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu lub w szkole.

PROCEDURA:

 1. Przedszkole lub szkoła w terminie 4 dni roboczych po okresie rozliczeniowym udostępni dla rodzica informację o wysokości opłaty za miniony okres.
 2. Rodzic jest zobowiązany do terminowego odebrania informacji o wysokości opłat za dany okres rozliczeniowy. Nieterminowe odebranie informacji nie zwalnia rodzica z zapłaty w terminie określonym w pkt. 4 Procedury.
 3. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w informacji. Uwagi i odwołania należy w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić w sekretariacie przedszkola lub szkoły.
 4. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne i wyżywienie na wyodrębnione konto bankowe jednostki do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem należnych opłat Burmistrz Gminy na wniosek dyrektora jednostki wydaje decyzję i prowadzi postępowanie egzekucyjne.
 6. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres 1 miesiąca dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
 7. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia Burmistrza Gminy z obowiązku dochodzenia zaległych należności, a rodziców od ich uiszczenia.
 8. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i stosowania zasad powyższej procedury.
 9. Wszelkich zmian w niniejszej procedurze dokonuje się w formie pisemnej i podaje do wiadomości rodziców.

 

Stawka żywieniowa od miesiąca stycznia 2021 r. wynosi:

 1. szkoła podstawowa:  3,00 zł.
 2. przedszkole/oddziały przedszkolne:  5,00 zł.