POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej na rok szkolny 2022/2023-aktualizacja

23 marca 2022 r.

  1. Wnioski o przyjęcie dziecka w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są w sekretariacie szkoły, w terminie: od 21 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r.
  2. Zgłoszenie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci mieszkających w obwodzie szkoły, tj. w Lubatowej), wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci mieszkających poza obwodem szkoły, tj. poza Lubatową) oraz wnioski o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są w sekretariacie szkoły, w terminie: od 21 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r.

Zarzadzenie-nr-10.2022-ws.określenia-terminów-postępowania-rekrutacyjnego-do-szkół

Załączniki:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  2.  Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
  4.  Wniosek o wcześniejsze przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
  5. OŚWIADCZENIA potwierdzenie-woli,brak podpisu 2-go rodzica2
  6. OPOŚWIADCZENIA potwierdzenie-woli,brak podpisu 2-go rodzica2 SP

 

Wszystkie załączniki dostępne są również w sekretariacie szkoły oraz w budynku oddziałów przedszkolnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO))

Informujemy, że:

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Lubatowej z siedzibą: Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 435 02 60.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl

3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który określa treść wniosku o przyjęcie
do przedszkola/szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, 4 i 14, który określa sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160 ustawy Prawo oświatowe, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika,
że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta
z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu
lub w szkole, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

6) Rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

8) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola/szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

9) Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie
z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności
z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;

10) Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola/szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.